תקנון העמותה

להורדת התקנון בפורמט PDF
 

האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה
ע"ר 580151272

(להלן: "העמותה")

 

 

 

 1. שם העמותה 
  עברית: האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה.
 2.  חברות בעמותה

אנשים תושבים, אזרחי ישראל ללא הבדל דת גזע ומין העוסקים ו/או משתתפים ביצירת סרטי קולנוע בישראל ו/או תוכניות או סרטי טלוויזיה בישראל, או קידומם, כמפורט בתקנון זה בסעיף 6 ועל פי החלטות מוסדותיה המוסמכים של העמותה. 

 1.  מטרות העמותה
  1. קידום יצירת ועשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל והגברת המודעות הציבורית ליצירת הקולנוע והטלוויזיה הישראלים בארץ ובעולם. 
  2.  ליזום השתתפות וביצוע פעולות שונות התורמות לקידום עשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל ובעולם. 
  3. לקיים תחרות שנתית בין סרטי הקולנוע הישראליים ויוצרי הקולנוע הישראליים בתחומים שונים. 
  4. לבחור את סרט הקולנוע הישראלי המייצג את מדינת ישראל בתחרות האקדמיה האמריקאית ובתחרויות אחרות. 
  5. להעניק פרסים לזוכים בתחרות השנתית בין יוצרי הקולנוע. 
  6. לקיים תחרות שנתית בין תכניות וסרטי טלוויזיה ישראליים בתחומים שונים.
  7. להעניק פרסים לזוכים בתחרות השנתית בין יוצרי הטלוויזיה.
  8. ליצור ולטפח קשרים עם ארגונים, גופים ועמותות בישראל ו/או בחו"ל לשם קידום מטרות משותפות. 
  9.  לנקוט בכל פעולה אחרת שהאסיפה הכללית של העמותה תחליט עליה. 

 

 1. סמכויות העמותה

לשם השגת מטרות העמותה הנזכרות בסעיף 3 לעיל, העמותה רשאית על פי שיקול דעתם של מוסדותיה המוסמכים לעשות את כל הפעולות הבאות ו/או כל אחת מהן - שלא למטרת עשיית רווח: 

 1. לקיים תחרות שנתית בין סרטי הקולנוע ויוצרי הקולנוע על פי תחומי העשייה והיצירה הקולנועית השונים. 
 2. לקיים תחרות שנתית בין תוכניות וסרטי הטלוויזיה ויוצרי הטלוויזיה על פי תחומי העשייה והיצירה הטלוויזיונית השונים.
 3. לקבוע תקנון לקיום התחרויות ולאופן ההצבעה בהן. 
 4. לבחור את הסרטים, התוכניות היוצרים והמבצעים המועמדים לתחרויות ואת הזוכים בהן. 
 5. לעשות כל פעולה שהיא שתראה לחברי המוסדות המוסמכים של העמותה ואשר דרושה לשם קיום התחרויות ולשם קידום האקדמיה ומטרותיה. 
 6. לנהל מו"מ ולקיים קשרים ומגעים עם גופים שונים לשם קידום מטרות העמותה. 
 7. לנקוט בפעולות שונות - לרבות ביצוע התקשרויות, חתימה על הסכמים, מזכרים, מסמכים והוראות, ייפוי כוח והתחייבויות לשם קידום מטרות העמותה, לשכור ו/או להשכיר ו/או לרכוש ו/או לקבל נכסים ו/או זכויות ו/או התחייבויות מכל סוג שהוא לשם קידום מטרות העמותה. 
 8. לשתף פעולה עם התאגדויות, עמותות, ארגונים וגופים שונים בעלי מטרות דומות לשם קידום עניני חברי העמותה והשגת מטרותיה בכלל, ו/או לנושא מסוים בפרט. 
 9. לפרסם ו/או להוציא לאור פרסומים, כתבות וכתבי עת בנושאים הקשורים בעמותה ובמטרותיה, פעילות וחבריה. 
 10. יצירת קשרים עם גופים אחרים ויחסי ציבור לאמצעי התקשורת המגוונים ו/או לגופים אחרים לשם הכרה בעמותה ולשם קידום מטרותיה. 
 11. לרכוש, לקנות, למכור, לקבל, לתת, לקבל במתנה, לתת במתנה, להעביר, להמחות ולעשות עסקאות כספיות ו/או אחרות, ולבצע עסקאות בנכסי דניידי או דלא ניידי ככל שיוחלט על ידי האסיפה הכללית או מוסדותיה המוסמכים לשם קידום מטרותיה. 
 12. להקים התאגדויות המסונפות לעמותה ו/או השייכות לה לשם הקמת האקדמיה והגופים  הבוחרים את הסרטים ו/או היוצרים בתחרות השנתית. 
 13. לפעול למען קידום כל אחת ממטרות העמותה. 
   
 1. משרד הרשום 
  כתובת משרדה הרשום של העמותה תהיה במקום עליו יחליט הועד המנהל. 
 2. חברות בעמותה
 1.  
 2.  
  1. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו תהא נתונה בידי הועד המנהל של העמותה.  
  2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏6.3 להלן, הועד המנהל יאמץ נוהל קבלת חברים, אשר יעודכן מעת לעת על פי החלטת הועד המנהל ואשר יפרט את הקריטריונים לקבלה.  נוהל כאמור יפורסם באתר האינטרנט של העמותה וכן בכל מקום אחר על פי שיקול דעת הועד המנהל.

נוהל כאמור בסעיף זה יחול החל ממועד אימוצו על ידי הועד המנהל ואילך. אולם, כל חבר עמותה אשר התקבל עובר למועד אימוץ נוהל כאמור, אף אם אינו עומד בדרישות הנוהל, חברותו לא תתבטל בשל אי עמידתו בנוהל בלבד.

 1. עמיתי כבוד 

הוועד המנהל יהיה רשאי להחליט על קבלת עמיתי כבוד לעמותה. עמיתים אלה יוכלו להשתתף באסיפות העמותה אך לא יוכלו לבחור ו/או להיבחר למוסדותיה, ולא יחולו עליהם חובות ו/או זכויות של חבר עמותה מן המניין, למעט זכויות שיועברו להם במפורש ע"י הועד המנהל.  

 1. קבלת חברים לעמותה 
 1.  
  1. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לעמותה במשרדה הרשום בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
  2. בהתחשב בקריטריונים המפורטים לעיל וועדת הקבלה תמליץ לקבל חבר לעמותה או לדחות את בקשתו. המועמד יהיה חייב, אם יתבקש לכך ע"י ועדת הקבלה או ע"י הועד המנהל לספק ראיות מספיקות, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הועד הנ"ל בקשר לכישוריו, ניסיונו ותרומתו של המועמד לענף הקולנוע ו/או הטלוויזיה.
  3. הועד המנהל יהיה רשאי לשקול שיקולים שמתחום האתיקה המקצועית בהחלטותיו אם לקבל או לדחות בקשה של מועמד. 
  4. ועדת הקבלה תדון בכל בקשה למועמדות ותודיע החלטתה למועמד. 
  5. הועד המנהל יהיה חייב, במידה ויתבקש לכך, לנמק בפני המועמד את סירובו לקבל את המועמד כחבר בעמותה. 
  6. סירבה ועדת הקבלה לקבל מועמד לעמותה יהיה רשאי אותו מועמד וכן גם כל אחד מחברי הועד המנהל לדרוש קיום דיון חוזר בבקשתו ובדיון זה ישמש הועד המנהל של העמותה כוועדת קבלה חוזרת אליה יוזמן המועמד להשמיע את דבריו והחלטת הועד המנהל תתקבל ברוב מוחלט של קולות ותהיה סופית. כעבור שנה מיום ההחלטה לסרב לקבלת מועמד, יוכל המועמד להגיש מועמדותו שנית. 
  7. עם קבלתו של חבר לעמותה, יחשב כל חבר כמי שהסמיך את העמותה ומוסדותיה המוסמכים להיות נציגיו הבלעדיים בכל הקשור בפעולות העמותה וקידום מטרותיה.
 1. החברות בעמותה 
 1.  
  1. הועד המנהל או מי שהוסמך על ידו ינהל פנקס רישום של חברי העמותה ובו פירוט שם, ת.ז, כתובת וכתובת מייל אלקטרוני (לטובת משלוח דברי דואר), מקצוע החבר וכן תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה. 
  2. מספר חברי העמותה הינו בלתי מוגבל. 
  3. חבר העמותה חייב לקיים ולכבד את תקנון העמותה כפי שיהיה בתוקף מעת לעת וכן את כל החלטות האסיפה הכללית הועד המנהל וכל יתר מוסדות העמותה. 
  4. כל חבר חייב לסייע לעמותה ולמוסדותיה בהשגת מטרותיהם ולשמור כבוד העמותה ומוסדותיה. 
  5. מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. 
  6. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית באותם נושאים עליהם יחליט הועד המנהל של העמותה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. 
  7. כל חבר בעמותה יהא זכאי להשתתף כמצביע בתחרויות שתיזום העמותה ועל פי תקנון התחרות כפי שינוסח ע"י הועד המנהל של העמותה. 
  8. הזכות בידי כל חבר עמותה לקבל את פרסומי העמותה, לעיין בפנקס החברים, לעיין בפנקס חברי הוועד המנהל, לעיין בפרוטוקולים של האספות הכלליות, לעיין בפרוטוקולים של החלטות הוועד המנהל והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית של העמותה  וכן לעיין בכל ידיעה אחרת על פעולות העמותה מכל מוסדותיה, וזאת פרט לאינפורמציה אשר לדעת המוסד אינה ניתנת לפרסום. 
  9. חבר שנבחר למוסדות העמותה חייב להשתתף בהם בהתמדה ובאופן פעיל. חבר שמאיזו סיבה שהיא, להוציא מחלה בלתי ממושכת, היעדרות מהארץ, שרות מילואים או סיבה מספקת אחרת, יעדר מ-3 ישיבות של אותו מוסד או ועדה ועל אף התראה בכתב מאת יו"ר הועדה לא יחזור להשתתף בה, יפנה את מקומו לחבר אחר לאחר שקיבל על כך הודעה מהיו"ר הנ"ל. 
  10. חבר מן המניין בעמותה חייב לשלם דמי- חברות שוטפים ודמי הרשמה בשיעורים כפי שיקבעו ע"י הועד המנהל של העמותה מעת לעת. דמי ההרשמה ודמי החברות ישולמו באופן אישי על ידי החבר ולא על ידי אחר. 
  11. חבר העמותה לא יהיה אחראי באופן אישי בגין עסקי העמותה, פעולותיה והתחייבויותיה. 
  12. החברות בעמותה והפעילות בה ו/או בועדותיה מושתתים על עקרון התנדבותי שלא על מנת לקבל פרס, או שכר. 
  13. חברים חדשים העומדים בקריטריונים יתקבלו בכל זמן, אך זכות ההצבעה במסגרת תחרויות פרסי האקדמיה, תהא כפופה  לקבלתם לעמותה בפועל ולתשלום דמי ההרשמה ודמי החבר על ידם, במועד מוקדם למועד פרסום הקול קורא לתחרויות פרסי האקדמיה.

 

 1. הפסקת חברות 
  החברות בעמותה פוקעת לאחר 15 יום מהתרחש אחד מאלה:
  1. חבר יודיע בכתב לוועד המנהל על רצונו לפרוש. 
  2. חבר שנפטר או הוכרז פסול דין, חברותו תופסק מיד. 
  3. חבר שלפחות 10 מחברי הועד המנהל של העמותה המליצו על הוצאתו מהעמותה ואשר האסיפה הכללית של העמותה קיבלה את המלצת הועד והחליטה על הוצאתו מהעמותה. 
   הודעה לגבי ישיבה של הועד המנהל שבה עומדת לדיון המלצה לאסיפה הכללית של העמותה בדבר הוצאת חבר מן העמותה, תישלח לחברי הועד לפחות 30 יום לפני מועד הישיבה.
  4. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד המנהל, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
   1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
   2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
   3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה, מעל באמונה או עשה פעולה הפוגעת בעמותה או במטרותיה;
   4. החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.
  5. לא יציע הוועד המנהל לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה 9.4.1, 9.4.2 או 9.4.3 אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות. חבר רשום שלא ניתן יהיה לאתרו באמצעות פרטי ההתקשרות עמו המפורטים בפנקס חברי העמותה ייחשב כמי שמולאו לגביו התנאים הקבועים בסעיף זה.
  6. תלונה על אחד החברים תוגש רק על ידי אחד מחברי האקדמיה. 
  7. החבר שהודע לו על הוצאתו מהעמותה יוכל לעתור לאחר שחלפו 6 חודשים מיום הוצאתו מהעמותה, להתקבל מחדש כחבר בעמותה ויחולו עליו כל הכללים החלים על מועמדים לחברות בעמותה. 
  8. במקרים שהועד המנהל יסבור שהם חמורים במיוחד, יוכל הועד המנהל להשעות חבר מחברותו בעמותה ולשלול ממנו את האפשרות להגיש בקשה מחודשת למועמדות, אם לתקופה כלשהיא מעבר לשישה חודשים ואם לצמיתות. השעיה כנ"ל תבוצע כמפורט בסעיף 9(ג) לעיל.

 

 1. שינוי שם העמותה 
  ניתן יהיה לשנות את שם העמותה באם תתקבל בקשר לכך החלטה של רוב מוחלט של חברי האסיפה הכללית של העמותה. 
 2. כספים ורכוש 
  1. הון העמותה ומקורות הכנסתה יורכבו מדמי הרשמה, דמי חבר, תרומות, מלוות, הקצוות, תמיכות, מענקים, הכנסות מהופעות חד פעמיות או אחרות, שנתיות או יותר שחברי העמותה או אחרים יקחו בהם חלק בהתנדבות וכל ההכנסות יהיו קודש לקרנות העמותה וכן הכנסות נכסי העמותה דניידי ודלא ניידי או מנכסים שלעמותה יש בה חלק. 
  2. לעמותה יהיו חשבון או חשבונות בנקים וכל עניני הכספים יתנהלו באמצעות חשבונות אלה בלבד. 
  3. כל ההתקשרויות, ההתחייבויות, והתשלומים לרבות שיקים והוראות תשלום אחרות של העמותה ובד"כ כל מסמך שניתן בשם העמותה יחתמו ע"י מי שהוסמכו לכך בכתב ע"י הועד המנהל של העמותה ברב מוחלט, וחתימתם בצירוף חותמת העמותה תחייב את העמותה. 
  4. הועד המנהל ימנה מנה"ח - במידה ויהיה בו צורך - לניהול שוטף של מערכת הכספים והחשבונות וכן רו"ח אשר יבקר את מערכת הכספים והחשבונות ויערוך את מאזן העמותה. 
  5. חבר הפורש מהעמותה או שחברותו בה מתבטלת או מופסקת או חבר המוצא מהעמותה, לא יהיה זכאי לקחת חלק כלשהוא בכספי ו/או זכויות ו/או נכסי העמותה. 
  6. התקציב השנתי של העמותה יוכן ע"י ועדת הכספים של העמותה ויהא טעון אישור הועד המנהל. כל הוצאה כספית תבוצע במסגרת התקציבים המאושרים ותעשה לפי ובהתאם להנחיות ונהלים שיקבעו ע"י הועד המנהל ובהעדר כללים והנחיות כאלה ע"פ צרכי העמותה והכספים העומדים לרשותה. 
  7. הועד המנהל יהיה רשאי לקבל הלוואות לשם רכישת נכסי דלא ניידי או זכויות בהם ולשם הקמת או רכישת מבנים. 
  8. נכסי דלא ניידי השייכים לעמותה ירשמו על שמה.
  9. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה - אסורה.
  10. נכסים לאחר פירוק 
   במקרה של פירוק ולאחר תשלום מלוא חובותיה של העמותה יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.
   הועד המנהל יבחר במידת האפשר, גוף ציבורי העוסק בענייני קולנוע ו/או טלוויזיה ו/או אמנות אליו יועברו נכסי העמותה לאחר פירוקה. באם לא תהיה הסכמה בוועד המנהל לגבי זהות הגוף הציבורי יכריע בעניין בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
   הועד המנהל יגיש לאסיפה הכללית של העמותה דו"ח על מצב רכוש העמותה ונכסיה אחת לשנה בסוף שנת הכספים.
 3. מוסדות העמותה 
  1. האסיפה הכללית 
  2. הועד המנהל
  3. ועדת קבלה 
  4. ועדת ביקורת
  5. ועדת כספים
  6. או כל ועדה נוספת שההנהלה תחליט על קיומה
   מינוי הועדות וסמכויותיהן הן כמפורט להלן:
   1.  האסיפה הכללית:
    האסיפה הכללית תהייה מורכבת מכלל חברי העמותה.
    האסיפה הכללית תתקיים לפחות אחת לשנה בתאריך כפי שיקבע ע"י הוועד המנהל.
    האסיפה הכללית תדון ותאשר בעניינים כדלקמן:
    א. דו"ח וועד מנהל בדבר שנת הכספים שחלפה. (דו"ח כספי).
    ב. דו"ח פעילות הועד המנהל על פעילותו בשנה שחלפה ותוכנית פעולה לשנה הבאה (דו"ח מילולי).
    ג. דו"ח ועדת ביקורת ובחירת ועדת ביקורת חדשה.
    ד. אישור  רואה חשבון.
    ה. כל נושא שהוועד המנהל ימצא לנכון כראוי לדיון באסיפה הכללית.
   2. הועד המנהל רשאי, אם יראה לנכון, לזמן אסיפות כלליות יוצאות מן הכלל של העמותה בכל עת במקום ובדרך שיקבעו על ידו, והוא יהיה חייב לעשות כן אם יידרש לכך בכתב על ידי ועדת הביקורת, הגוף המבקר או עשירית מכלל חברי העמותה, ויחולו בעניין זה הוראות חוק העמותות, התש"ם - 1980. 
   3. האסיפה הכללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. 
   4. השתתפות ודיון באסיפה הכללית: 
    א. כל ההחלטות באסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה, או שהאסיפה הכללית ברוב של 75% החליטה אחרת בעניין זה. היו קולות שקולים - תקבע דעתו של יו"ר האסיפה.
    ב. האסיפה הכללית תפתח בשעה שנקבעה, אך אם יהיו נוכחים פחות ממחצית מחברי האסיפה הכללית היא תיפתח לאחר חצי שעה בכל פורום שהוא.
    ג. ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת יד, אלא אם רבע מהנוכחים באסיפה דרשו שתהיה חשאית.
    ד. האסיפה הכללית תבחר, מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
    ה. בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול, הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר האסיפה וינוהל על ידי מזכיר האסיפה הכללית. משנחתם הפרוטוקול הוא יהיה לכאורה ראיה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהול וקבלת החלטותיה.
    ו. עמית של כבוד יהיה רשאי להשתתף באסיפה הכללית, אך לא תהיה לו זכות הצבעה. 

ז. בכל עת בהן תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף -2020 ו/או כל הוראה או הנחיה אחרת מאת משרד הבריאות שתבוא תחתיה ו/או תתעדכן מעת לעת בקשר עם נגיף הקורונה (Covid19) יהיו בתוקף, אזי האסיפה הכללית תהא רשאית לקיים את ישיבותיה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, אשר באמצעותו כל חברי האסיפה המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו זמנית.

 1. הועד המנהל:
  חברי הועד המנהל יתמנו על ידי האגודים והגופים השונים על פי הייצוג דלהלן: 
  הועד המנהל יכלול:
  2 נציגי איגוד המפיקים לטלוויזיה וקולנוע בישראל.
  2 נציגי איגוד הבימאים והבימאיות.

2 נציגי איגוד עובדי תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל – אק"ט.
2 חברי ארגון השחקנים בישראל – שח"ם.
2 נציגי איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל.
1 נציג איגוד העורכים
1 נציג פורום היוצרים הדוקומנטריים

1 נציג אמ"י
6 נציגים חברים עצמאיים בעמותה (נציגי הבלתי מאוגדים)

3 נציגי ציבור

יו"ר העמותה ישמש כחבר וועד וייבחר מקרב  חברי הוועד המנהל ואולם מינויו לא יבוא על חשבון מניין נציגי האיגוד/ הבלתי מאוגדים עליו הוא נמנה, באופן שעם מינויו יוכל האיגוד/ הבלתי מאוגדים שעליו הוא נמנה למנות חבר הנהלה נוסף מטעמו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.

12.6.5א.

 1. חבר הנהלת האקדמיה חייב להיות חבר עמותה שחברותו בתוקף. פגה תוקפה של חברותו, יחדל חבר ההנהלה לשמש כחבר הנהלת האקדמיה.
 2. חבר הנהלה אשר לא יגיע ליותר מ-3 פגישות רצופות יושעה מההנהלה (יינתנו החרגות לגופו של עניין).
 3. תקופת כהונה לחברות בוועד המנהל תהיה לתקופה של 4 שנים ועד 2 כהונות רצופות. ביחס לחברי ההנהלה המכהנים כעת (קרי, יולי 2018) שתקופת כהונתם עולה על 4 שנים, תחשב תקופת כהונתם עד כה כקדנציה אחת, ותחילת הקדנציה השנייה תהא מועד אישור שינוי התקנון על ידי רשם העמותות (השינוי שהתקבל באסיפה הכללית של העמותה ביום 31/7/18).
 4. לנציגים הבלתי מאוגדים תהא רשימה מראש, כך שאם אחד מהם פורש מהוועד המנהל, הבא אחריו ברשימה ישמש כמחליף.
 5. שוויון מגדרי: הנהלת האקדמיה תשאף לקיים נציגות ראויה לשני המגדרים בהרכב הוועד המנהל (בתמהיל שלא יפחת מ- 60/40 אחוזים). הנהלת האקדמיה תקבע כללים ליישום החלטה זו בישיבתה הראשונה שלאחר אישור רשם העמותות את נוסח התקנון החדש של העמותה בעניין זה (כפי שהתקבל באסיפה הכללית של האקדמיה מיום 31/7/18).
 6. ועדות: יו"ר ועדה יהיה תמיד חבר ועד מנהל. עם זאת ניתן יהיה למנות חברי ועדה, בעלי זכויות הצבעה, מקרב חברי האקדמיה כולם, לאחר מינוי רשמי מההנהלה.
  1. מינויו של נציג לוועד המנהל על ידי איגוד יהיה לפחות לשנה אחת. לא יתקיימו שינויים בתקופה של 40 ימים לפני עד 14 יום אחרי טקס פרסי האקדמיה. נציג ניתן להחליף תוך התראה של 60 ימים מראש. על הועד המנהל לאשר את צירוף נציג האיגוד המיועד להנהלה. 
  2. מינוי חברים נוספים על ידי ההנהלה תהיה לתקופה של שנה בלבד וכהונתם תוכל להמשיך לקדנציה נוספת אחת או יותר על ידי החלטת ההנהלה. 
   א. הועד המנהל יחליט ויפעל בכל הקשור בניהול העמותה, קביעת פעולותיה ואופן פעולתה וכן ינסח את תקנות התחרות השנתית של האקדמיה, וימנה את חברי ועדת קבלת החברים, ועדת הכספים וועדות אחרות.
   ב. לוועד המנהל תוקנינה כל הסמכויות לצורך קיום וניהול העמותה והוא בלבד יהיה מוסמך לקבוע אלו נושאים יעמדו לדיון בפני  האסיפה הכללית ומה יהיה אופן ההצבעה בה.
   ג. הועד המנהל יבחר מבין חבריו יו"ר לתקופה של ארבע שנים עם אפשרות הארכה לקדנציה נוספת בת ארבע שנים והארכה נוספת מידי שנה עד שנתיים נוספות. מקסימום הכהונה תעמוד על עשר שנים.
   ד. הועד המנהל של העמותה יהיה רשאי להחליט על קיומם של תפקידים ומוסדות נוספים של העמותה לשם סיוע לפעולות העמותה כגון: אגודת ידידים, נשיא של כבוד וכיו"ב.
   ה. חבר הועד המנהל שחדל מלהיות חבר בעמותה מטעם זה או אחר יחדל מלהיות חבר בוועד המנהל.
   ו. חבר ועד המנהל שלא הופיע לישיבות הועד המנהל במשך 6  חודשים רצופים, דינו כדין חבר שהתפטר מכהונתו בוועד המנהל. למעט מקרים חריגים עליהם תחליט ההנהלה.
   ז. נתפנה מקומו של חבר הועד המנהל ימונה על ידי הגוף שאותו ייצג, חבר אחר במקומו. באם התפנה מקומו של חבר שצורף להנהלה בתוקף החלטת ההנהלה, תוכל ההנהלה למנות חבר אחר במקומו.
   ח. הועד המנהל יתכנס בכל עת שיהיה צורך, או בכל עת שמי מחברי הועד ידרוש זאת בהודעה מוקדמת של 15 יום. יחד עם ההודעה על הישיבה יש להודיע בכתב לחברי הועד המנהל מהם הנושאים לדיון בישיבה זו.
   ט. ההצבעות בישיבת הועד המנהל תהיינה גלויות, וירשם פרוטוקול בקשר להצבעות אלה.
   י. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, והמניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
   יא. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים - יכריע קול היו"ר.
   יב. הועד המנהל יחויב למסור דו"ח כללי לאסיפה הכללית של העמותה לפחות פעם בשנה.
   יג. הועד רשאי להסמיך חברים מתוכו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותו ולבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו. כמו כן, הועד רשאי להסמיך בעלי תפקידים בעמותה לחתום בשם העמותה ובלבד ששני מורשי חתימה יחתמו יחד.
   יד. חלוקת התפקידים בין חברי הועד המנהל לרבות בחירת יו"ר הועד המנהל היא בסמכות הועד המנהל.             
   טו. הועד המנהל רשאי לבחור מבין חבריו או אחרים ממלאי תפקידים בשכר, ועדות וועדות משנה, להחליפם בשלמות או בחלקים לפטרם ולהגדיר את סמכויותיהם, הכל כפי שימצא לנכון, וזאת בנוסף לסמכויותיו על פי תקנון זה.   
   טז. הועד המנהל, הן בעצמו ו/או באמצעות מי שהוסמך על ידו לכך, יוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית של העמותה.    
   יז. חבר הועד המנהל זכאי להשתתף בישיבות הועד המנהל באופן אישי בלבד.
   יח. הועד ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנות לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.  
   יט. הועד המנהל ייצג את העמותה בפני כל אדם, מוסד, גוף משפטי, עירוני, ממשלתי או אחר. הועד המנהל יהיה רשאי לקבל ולפטר עובדים וכן להתקשר בכל התקשרויות והתחייבויות שהן בשם העמותה כפי שימצא לנכון במסגרת מטרותיו וסמכויותיו של העמותה.
   כ. חתימת יו"ר הועד המנהל או מי שנתמנה על ידו בכתב, על מסמכי מנהל שגרתיים, לרבות התכתבויות שוטפות שאינן בגדר התחייבויות ו/או התקשרויות בעלי אופי משפטי תהא מספקת לשם ייצוג בעמותה וענייניו בפני כל אדם, מוסד או גוף משפטי עירוני, ממשלתי או אחר.        
   כא. הועד המנהל, ו/או מי שהוסמך לכך על ידו, יכין את סדר היום לאסיפה הכללית ויו"ר הועד המנהל, ו/או מי שמונה לכך על ידו יציגו בפני האסיפה הכללית.
   כב. הועד המנהל יקבע סמכויות היו"ר וכן הועדות.  
  3. מנכ"ל
   1. הוועד המנהל יהא רשאי למנות מנהל כללי לעמותה וכן יהא רשאי להעביר את המנהל הכללי מתפקידו בכל רגע נתון.
   2. הוועד המנהל ייקבע את סמכויותיו ותפקידיו של המנהל הכללי, אשר יכללו בין היתר, את כל הדרוש לשם הוצאה לפועל של החלטות הוועד המנהל והוראות תקנון זה.
   3. כהונת המנהל הכללי תהיה לתקופה של 4 שנים והיא תהא ניתנת להארכה בארבע שנים נוספות ולאחריהן בשנתיים נוספות לכל היותר (קרי- סה"כ תקופת הכהונה הרציפה לא תעלה על 10 שנים ממועד המינוי המקורי). בחלוף תקופת צינון של 4 שנים מסיום כהונת מנהל כללי שסיים את מכסת הכהונות האמורה יהא כשיר המנהל הכללי להתמנות מחדש לתפקיד.
  4. ועדת הקבלה:

בוועדת הקבלה יהיו חברים 3 חברי הועד המנהל שיבחרו על ידי הועד המנהל. תנאי עבודתה של ועדת הקבלה, מועדי התכנסותה וכל שאר החלטות הקשורות בה יתקבלו על ידי הועד המנהל.

 1.  ועדת כספים:
  א. ועדת הכספים תמנה 5 אנשים, לכל היותר, שהועד המנהל ימנה מבין חבריו. מינוי חבר ועדת כספים יהיה בתוקף עד לסוף הקדנציה שלו כחבר הועד המנהל.

ב. ועדת הכספים תחליט בכל עניני הכספים של העמותה ותמלא אחר החלטות הועד המנהל בכל הכרוך בענייני כספים. 

 1.  ועדת הביקורת: 
  תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים את בצוע התקנון של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי. 
  א. ועדת הביקורת תבחר ע"י האסיפה הכללית מבין חברי העמותה ותמנה 3 חברים לכל היותר.
  ב. ועדת הביקורת תכהן במשך ארבע שנים, עד לאסיפה הכללית שתתכנס לאחר ארבע שנים ותבחר ועדה חדשה.
  ג. חבר הועדה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועדה. חבר הועדה יחדל לכהן אם הוכרז כפסול דין או פושט רגל.
  ד. נתפנה מקומו של חבר הוועדה או נבצר ממנו לממלא תפקידו, רשאים חברי הוועדה הנותרים למנות חבר עמותה אחר שאינו חבר ההנהלה לוועד הביקורת, מינוי כאמור יהיה תקף עד לכינוס של האסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים לפעול כוועדת ביקורת.
  ה. ועדת הביקורת תסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה, ההזמנה להן, העניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
  ו. החלטות ועדת הביקורת תתקבלנה ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה. החלטת כל חברי ועדת הביקורת פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועדה.
  ז. הועדה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.
   
 2. מוסדות העמותה וועדותיה יכהנו בתפקידם כל עוד לא נבחרו חברי המוסדות בהתאם להוראות תקנון זה. הוראה זו עדיפה על פני כל הוראה אחרת בתקנון. 
 1. העמותה רשאית להחזיק עובדים בשכר על פי החלטת הועד המנהל.  הועד המנהל יקיים אחת לחצי שנה, לכל הפחות, דיון בנושאי מדיניות העסקת עובדים. מדיניות העסקת העובדים תביא בחשבון את אילוצי התזרים של העמותה, תקציבה ומשאביה. העסקת עובדים על ידי יו"ר הועד המנהל יחד עם מנכ"ל העמותה, תעשה בהתאם למדיניות הנ"ל וכל חריגה ממנה תובא לאישור הועד המנהל מראש.
 2. שינוי התקנון ייעשה ע"י האסיפה הכללית של כלל החברים.
 3. א. הועד המנהל יקבע ברוב של 13 חברים לפחות את התקנון לפיו יחולקו פרסי האקדמיה.
  ב. הוראות התקנון של פרס האקדמיה ישונו כולן ו/או בחלקן /ואו יתווספו להן הוראות אך ורק ברוב של 13 חברים מחברי מליאת הועד המנהל של העמותה.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי הנוחות בלבד.

עדכון התקנון מיום האסיפה הכללית: 24.08.22