תקנון תחרות קולנוע

לפתיחת התקנון בפורמט PDF לחצו כאן

האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה

ע"ר  580151272

 

תקנון פרס הקולנוע

 

על סמך תקנון העמותה החליט הועד המנהל של האקדמיה כדלהלן:

1. ועדת פרס האקדמיה תקבע על ידי הנהלת האקדמיה לא יאוחר מחודש אוגוסט באותה שנה, מבין חברי ההנהלה (להלן: "ועדת הפרס".) בועדה לא יהיה חבר עמותה אשר הינו אחד היוצרים בסרט המשתתף בתחרות.

 

2. הנהלת האקדמיה ו/או מי שהוסמכו על ידה יהיו אחראים להליכי ההצבעה, ארגונם וקיום טקס חלוקת הפרסים.

 

3. האקדמיה הישראלית לקולנוע תבחר ותעניק פרסים שנתיים ליצירות וליוצרים מתוך תעשיית הקולנוע, על סרטים שהפקתם הסתיימה בין תאריכים כפי שתקבע ההנהלה ברוב רגיל מעת לעת ואשר לא התמודדו בשנים קודמות בקטגוריות הבאות:

 

3.1. הסרט העלילתי הישראלי הטוב ביותר.

3.2. הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר (עד60  דק')

3.3. הסרט התיעודי הארוך הטוב ביותר (מ-60 דק' ומעלה)

3.4. הבמאי הטוב ביותר.

3.5. השחקן הטוב ביותר בתפקיד ראשי.

3.6. השחקנית הטובה ביותר בתפקיד ראשי.

3.7. השחקן הטוב ביותר בתפקיד משני.

3.8. השחקנית הטובה ביותר בתפקיד משני.

3.9. הצלם הטוב ביותר.

3.10. המלחין הטוב ביותר.

3.11. התסריטאי הטוב ביותר.

3.12. עריכת התמונה הטובה ביותר.

3.13. העיצוב האומנותי הטוב ביותר

3.14. התלבושות הטובות ביותר

3.15. פס הקול הטוב ביותר

3.16. פרס על מפעל חיים.

3.17. פרס הוקרה על הישגים מקצועיים.

3.18. פרס האיפור הטוב ביותר

3.19. פרס הליהוק הטוב ביותר

3.20. פרס הסרט הקצר הטוב ביותר.

 

4. מפיק או יוצר אשר להם יצירה שטרם הוגשה כמועמדת באחת מתחרויות הפרס ואשר עומדת בקריטריונים של שתי התחרויות רשאים להגיש מועמדות רק בתחרות אחת. הוגשה יצירה קודם לכן לתחרות הטלוויזיה, בין אם כיצירה בודדת ובין אם בסדרה, לקט וכיוב, לא ניתן יהיה להגישה שנית כמועמדת לפרס הקולנוע, ולהיפך.

 

5. ועד הנהלת האקדמיה רשאי להחליט על שינויים ותוספות בקטגוריות דלעיל:

5.1. לפרס בקטגוריה 3.1 יוכל לעמוד לבחירה כל סרט עלילה ישראלי באורך מלא (מעל 70 דקות, וסרט אנימציה מעל 60 דקות) , אשר לא היה מועמד בשנים קודמות.

הפרס בקטגוריה זו יינתן למפיק (חלק מן הפרס הכספי יינתן לו כפרס אישי(

בנוסף לאמור לעיל, סרט ייחשב סרט ישראלי או קופרודוקציה ישראלית (בכותרות הפתיחה

פרסומים) כמשמעו בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט ישראלי) (הוראות שעה), התשס"א – 2001 (להלן "תקנות הקולנוע".)

5.2. הנהלת האקדמיה רשאית לאשר מועמדות סרט בקטגוריה 3.1 גם אם אינו דובר רק בשפות הרשמיות ובלבד שהדבר מתחייב מהסיפור ועומד בקריטריונים כאמור בסעיף 5.3 5.3. הסרט העלילתי הזוכה ייצג את ישראל בתחרות האקדמיה האמריקאית לקולנוע )האוסקר), המתקיימת בלוס אנג'לס, בקטגוריית Best Foreign Language ובלבד שיעמוד בתקנון האקדמיה האמריקאית לקטגוריה זו ובכללן חובת ההקרנה המסחרית.

 

6. לפרס בקטגוריות 3.2. ו-3.3. יוכל להתקבל כל סרט תיעודי (כולל דוקו דרמה) שלא נוצר לצרכי פרסום ו/או קידום תדמית ו/או מכירות ו/או הופק ככתבה טלוויזיונית ו/או כחלק מתוכנית תחקירים ו/או חלק מסדרת סרטי תעודה המשודרים בתוכנית קבועה בטלוויזיה ו/או במסגרת לימודי קולנוע, טלוויזיה ותקשורת, למעט סרטי סטודנטים שזכו בפרס בפסטיבל קולנוע בישראל ו/או השתתפו באחד הפסטיבלים הבאים: ברלין, ונציה, אידפא, לייפציג, שפילד, הוט דוכס, סאנדאנס, טרייבקה, סילבר דוקס (A LIST) והעונה על התנאים הבאים:

6.1. לפרס בקטגוריה 3.2 אורכו עד 60 דק' באיכות שידור.

6.2. לפרס בקטגוריה 3.3 אורכו יהיה מ 60 דק' ומעלה.

6.3. בתחרות יוכלו להציג מועמדותם סרטים אשר העתק סופי שלהם הוכן בין המועדים שנקבעו, אך לא תחול עליו חובת הקרנה פומבית.

6.4. במידה והסרט המועמד בקטגוריה 3.2 צולם בסטנדרט שונה אך מוגש בסטנדרט כנדרש, רשאית הנהלת האקדמיה, לדון ולאשר בקשה חריגה אם תוגש ותנומק.

 

7. בקטגוריה 3.10 יוכלו להתחרות מלחינים על מוסיקה מקורית שנכתבה לסרט

 

8. פרס בקטגוריה 3.15 יינתן למקליט הראשי, למיקסר ולעורך הסאונד במשותף.

 

9. הנהלת האקדמיה תדון בהצעות להענקת הפרס, שתתקבלנה, עבור מועמדים בקטגוריות 3.16 ו-3.17.

 

10. הפרסים בכל הקטגוריות יוענקו רק ליוצרים ישראליים.

כיוצר ישראלי ייחשב כל אחד מאלה (תנאים חליפיים): (1) כל המחזיק בשעת הצגת מועמדותו בתעודת זהות ישראלית תקפה; (2) כל מי שמקום תושבות הקבע שלו הנו מדינת ישראל.

"תושבות קבע" לצורך סעיף זה משמעה מי שמרכז חייו בישראל, וחזקה היא שמרכז חייו של המועמד בישראל (א) אם שהה בישראל בשניים עשר החודשים הקלנדריים המלאים שקדמו להצגת מועמדותו 183 ימים או יותר; (ב) אם שהה בישראל בשניים עשר החודשים הקלנדריים המלאים שקדמו להצגת מועמדותו 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל ב- 36 החודשים הקלנדריים המלאים שקדמו להצגת מועמדותו הוא 425 ימים או יותר; לעניין זה, אישור מאת רשות המיסים בישראל בדבר תושבות המועמד לצרכי מס כתושבות בישראל בשנים הנ"ל תיחשב כעדות מכרעת להגדרת תושבות המועמד.

 

11. ההנהלה תדון באופי הפרסים וגודלם, על פי האמצעים הכספיים שיעמדו לרשות האקדמיה באותה שנה.

 

12. ועדת הביקורת של העמותה, בצרוף היועץ המשפטי של העמותה, ישמשו כועדת ביקורת של התחרות.

 

13. תהליך הבחירה:

13.1. הזוכים בקטגוריות 3.1 – 3.19 יבחרו ע"י כל חברי האקדמיה.

13.2. הזוכים בקטגוריות 3.17 ו 3.16 יבחרו ע"י הנהלת האקדמיה בלבד.

13.3. זכות ההצבעה בתחרות תינתן לכל חברי העמותה מן המניין, בעלי כרטיס חבר בתוקף, אשר צפו ב-5 סרטים או יותר בקטגוריה בה ברצונם להצביע, בכל אחת מ-4 קטגוריות הפרס הראשיות (כאמור בסעיפים 3.1, 3.2, 3.3, 3.20). הועד המנהל מסמיך את מטה האקדמיה לקבוע מנגנון בדיקה ואכיפה של תנאי זה, לטובת זכאות החברים להצביע אשר יובא לאישור הועד המנהל בכל שינוי שיעשה במנגנון.

13.4. בסבב ההצבעה הראשון של התחרות רשאי כל חבר בעל זכות הצבעה שעמד בקריטריונים כאמור לעיל להצביע עבור עד 3 מועמדים בכל אחד. בסבב ההצבעה השני של התחרות רשאי כל חבר כאמור לעיל להצביע עבור מועמד אחד בלבד בכל קטגוריה.

13.5. ההצבעה תהיה אישית וחשאית והיא תעשה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של העמותה.

 

14. כל סרט המועמד לקבלת פרס יוקרן בפני חברי האקדמיה ללא תשלום

בתאריכים שיקבעו בהגרלה פומבית מקוונת בנוכחות יור העמותה וחבר ועדת ביקורת.

בנוסף תעמוד לרשות המפיקים האפשרות להעלות את סרטם למערכת צפייה מקוונת ומוצפנת שתהיה פתוחה לחברי האקדמיה לאורך כל תקופת התחרות עד למועד הסמוך לימי ההצבעה.

 

15. בזמן הקרנות הסרטים לא יחולקו לצופים חומרים שאינם נוגעים ישירות לסרט.

 

16. תהליך ספירת הקולות:

16.1. בדיקת תוצאות ההצבעה במערכת המקוונת יעשו על ידי היועץ המשפטי של האקדמיה ורואה החשבון המבקר שלה (להלן: "סופרי הקולות"), ותיבדק על ידי ועדת הביקורת.

16.2. ההצבעה תתבצע בשני סבבים:

בהצבעה בסבב א' תקבל הנהלת האקדמיה לידיה אך ורק את רשימת חמשת המועמדים בכל קטגוריה שזכו למרבית הקולות, דהיינו, החמישיות, ללא ציון מספר הקולות בהם זכו.

בסבב ב' ישתתפו חמשת המועמדים בכל קטגוריה שזכו למרבית הקולות בסבב א'. הנהלת האקדמיה תקבל לידיה את רשימת הזוכים בכל קטגוריה, ללא ציון מספר הקולות בהם זכו.

16.3. התוצאות תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. מספר המצביעים ומספר הקולות שתקבל כל קטגוריה וכל מועמד לא יודעו לאנשים נוספים גם לאחר התחרות. הנהלת האקדמיה רשאית לבקש ולקבל את דירוג הסרטים והמועמדים במקום שני ושלישי בכל קטגוריה.

16.4. סופרי הקולות ישמרו בידם את טופסי ההצבעה למשך 90 יום מתום התחרות ואח"כ

ישמידו את החומר.

16.5. במקרה של חשש אמתי לאי סדרים בספירת הקולות, תהיה רשאית ההנהלה להורות

לוועדת הביקורת לבדוק כל עניין הקשור בספירה ובלבד שהבדיקה לא תעשה לפני 60 יום

מתום התחרות.

 

17. אין לערוך כל שינוי בתקנות פרס האקדמיה שלעיל אלא רק על פי החלטת הועד המנהל ברוב של 13 חברים, אולם החלטות לגבי תאריכים כאמור בסעיף 3 לעיל ומינוי רו"ח ומשפטן כאמור בסעיף 15.1 לעיל, יהיו על פי החלטת ההנהלה ברוב רגיל של הנוכחים בישיבת ההנהלה הרלוונטית.

 

18. תקנון התחרות עודכן ואושר במייל על ידי הועד המנהל  ביום 10/05/2022  ע"י 17 חברי הנהלה.