כתב הסכמה להוראת קבעכתב הסכמה למתן הוראת קבע בעבור תשלום דמי חבר

  1. הריני מאשר/ת בזאת לעמותה לחייב את כרטיס האשראי שלי בגין תשלום דמי החבר השנתיים בהם אני חב/ה כחבר/ה בעמותה.
  2. הנני מצהיר/ה כי אני הבעלים של כרטיס האשראי.
  3. עוד הריני לאשר כי כל חיוב כאמור ייחשב ככזה שנעשה בידיעתי המלאה ובאישורי המלא.
  4. כמו כן, הנני מאשר/ת כי ידוע לי שלעמותה הזכות לעדכן את סכום דמי החבר מעת לעת וזאת על פי החלטת הוועד המנהל של העמותה ובהתאם להודעה שתועבר אלי באמצעות כתובת המייל הנקובה לעיל, בדבר עדכון/ שינוי דמי החבר.
  5. עוד הנני מתחייב/ת כי בכל מקרה בו ישונו פרטי כרטיס האשראי שלי, אדאג לעדכן את הנהלת העמותה בדבר פרטי כרטיס האשראי החדש מיד עם קבלתו.
  6. הרשאתי זו ניתנת לביטול על ידי בכל עת באמצעות מסירת הודעה בכתב לעמותה בדואר רשום או פקס או מייל, וזאת עד לתאריך ה- 31/12 בכל שנה אזרחית קלנדרית.

ידוע לי שפרטי כרטיס האשראי שלי יישמרו במאגרי המידע של העמותה לשם השימושים האמורים בכתב הרשאה זה בלבד
ובכפוף לכך שהעמותה לא תהא רשאית למסור את הפרטים לצד שלישי כלשהו ללא הרשאה מראש ובכתב ממני.
תוקף הסכמתי לשמירת המידע כאמור הנו למועד המאוחר ביותר שניתן ליתן לה על פי דין