תקנון תחרות הטלוויזיה לילדים ולנוער

לפתיחת התקנון בפורמט PDF לחצו כאן

האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה

ע.ר 580151272
תקנון
פרס הטלוויזיה לילדים ונוער

 

על סמך תקנון העמותה החליט הוועד המנהל של האקדמיה כדלהלן:

 

 1. הועד המנהל של האקדמיה ימנה, מבין חבריו, את ועדת טקס פרסי  האקדמיה לתכניות ילדים ונוער, (להלן "ועדת הפרס"), לא יאוחר מחודש ימים  לפני מועד פרסום קול קורא.
 2.  הנהלת האקדמיה ו/או מי שהוסמכו על ידה יהיו האחראים להליכי ההצבעה, ארגונם וקיום טקס חלוקת הפרסים.
 3. האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה תבחר ותעניק פרסים שנתיים ליצירות, ליוצרים ומבצעים מתוך היצירה הטלוויזיונית בישראל של סדרות ותכניות המיועדות לקהל ילדים ונוער אשר הקרנתן התקיימה בין התאריכים כפי שתקבע ההנהלה ברוב רגיל מעת לעת, ואשר לא התמודדו בשנים קודמות בקטגוריות הבאות:
  1. 1. סדרת הדרמה הטובה ביותר 6 פרקים ומעלה)
  2. 2. הסדרה הקומית הטובה ביותר  מ 6 פרקים ומעלה(
  3. 3. סדרת התעודה הטובה ביותר (מ 3 פרקים ומעלה)
  4. 4. תכנית המגזין, הבידור וההעשרה הטובה ביותר
  5. 5. תכנית לגיל הרך הטובה ביותר - משוחקת או מונפשת
  6. 6. הדיבוב הטוב ביותר לסדרה
  7. 7. סדרת הרשת הטובה ביותר
  8. 8. השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה
  9. 9. השחקנית הטובה ביותר בסדרת דרמה
  10. 10. השחקן הטוב ביותר בסדרה קומית
  11. 11. השחקנית הטובה ביותר בסדרה קומית
  12. 12. הבימוי הטוב ביותר בסדרת דרמה
  13. 13. הבימוי הטוב ביותר בסדרה קומית
  14. 14. התסריט הטוב ביותר בסדרת דרמה
  15. 15. התסריט הטוב ביותר בסדרה קומית
  16. 16. הצילום הטוב ביותר
  17. 17. עריכת התמונה הטובה ביותר
  18. 18. הניהול האמנותי הטוב ביותר
  19. 19. עיצוב התלבושות הטוב ביותר
  20. 20. האיפור הטוב ביותר
  21. 21. המוסיקה המקורית ו/או שיר הנושא הטובים ביותר
  22. 22. עיצוב הפסקול ו/או ההקלטה הטובים ביותר
  23. 23. הליהוק הטוב ביותר
  24. 24. האפקטים ויזואליים הטובים ביותר
  25. 25. האנימציה הטובה ביותר

4.         הנהלת האקדמיה רשאית להחליט על שינויים ותוספות בקטגוריות דלעיל.

4.1         בקטגוריות השונות יוכלו לעמוד לבחירה סדרת דרמה, סדרה קומית, סדרת תעודה, או תכנית טלוויזיה שהופקה בישראל, אשר לא הייתה מועמדת, כולה או חלקה בשנים קודמות, לפרס הטלוויזיה או הקולנוע.

 

4.2         הנהלת האקדמיה רשאית לאשר מועמדות דרמה, סדרה או תכנית בקטגוריות, גם אם אינן דוברות רק בשפות המדינה הרשמיות ובלבד שהדבר מתחייב מהעלילה ועומד בקריטריונים כאמור בסעיף 4.1 .

 

4.3         לתחרות יכולות להתקבל סדרות או תכניות שלא נעשו לצרכי פרסום ו/או קידום תדמית ו/או מכירות.

 

4.4         בקטגוריות  3.1-3.5 יינתן הפרס  ליוצרים כפי שמוגדר בכותרות במידה ועל פי הקרדיט אין יוצרים לסדרה, יינתן הפרס למפיק/ה, לבמאי/ת ולתסריטאי/ת.

 

4.5         בקטגוריות 3.1-3.5 ככל שלא הוגדרו מי הם יוצרי הסדרה, ההחלטה תקבע ע"י המפיק הראשי, הבמאי והתסריטאי הראשי.

 

4.6        ככל שבקטגוריה ירשמו פחות משלושה מועמדים, רשאית האקדמיה לבטל קטגוריה זו או לצרפה להתמודדות בקטגוריה אחרת, לפי שיקול דעתה ולאחר שתודיע על כך למועמדים.

5.

5.1         בקטגוריות 3.1, 3.2 יתחרו סדרות מ 6 פרקים ומעלה, שאורכן הכולל מעל 75  דקות.  

 

5.2         בקטגוריה 3.3 יתחרו סדרות תעודה מ – 3 פרקים ומעלה. סדרה שמתחרה בתחרות פרסי הטלוויזיה, לא ניתן יהיה להגיש אותה ו/או כל חלק ו/או פרק ממנה לתחרויות בכל קטגוריית פרס שהיאבמסגרת קטגוריות טלוויזיוניות אחרות או בפרסי הקולנוע.

 

 5.3        בתחרות יתחרו יצירות ותכניות ששודרו במהלך השנה שחלפה מאז התחרות הקודמת בטלוויזיה, או שהמפיק יציג התחייבות בכתב של ערוץ טלוויזיה לשדר את יצירתו במועדים כמתחייב מסעיףובלבד שלא הוגשה לתחרות בעבר.

 

5.4         במקרה של סדרה, יוגשו לתחרות 2 או 3 אפיזודות ולא יותר.

 

5.5         ערוץ טלוויזיה משמעו לצורך זה: תאגיד השידור הציבורי כאן 11 או כאן חינוכית, קשת 12, רשת 13, ערוצי הכבלים, ערוצי הלוויין.

 

6. יצירה שטרם הוגשה כמועמדת באחת מתחרויות הפרס ואשר עומדת בקריטריונים של שתי התחרויות רשאים להגיש מועמדות בתחרות אחת בלבד.  הוגשה מועמדות של יצירה קודם לכן, לתחרות הקולנוע, בכל קטגוריה שהיא, לא ניתן יהיה להגישה שנית כמועמדת לפרס הטלוויזיה לילדים ונוער, בין כיצירה בודדת ובין כחלק מסדרה, תוכנית, לקט וכיוב'.

 

7.  הפרסים בכל הקטגוריות יוענקו רק ליוצרים ישראליים.  יוצר ישראלי הוא כל מי שהוא אזרח ישראל או תושב ישראלי.

 

8.  ועדת הביקורת של העמותה, בצרוף היועץ המשפטי של העמותה ישמשו כוועדת ביקורת של התחרות. תפקיד ועדת הביקורת של התחרות הנו לבקר את התחרות ולוודא התאמת ההליכים לתקנון זה, לקבל תלונות, לבדקן ולתת מענה מתאים למתלונן. הועד המנהל של העמותה יבחן את תוצאות הליך הבדיקה של ועדת הביקורת של התחרות במידה ותמצאנה תלונה מוצדקת.

 

9. האקדמיה תקבע אם יתקיימו שני סבבי הצבעות או סבב הצבעות יחיד  לפי שיקול דעתה.

 

10. כל חברי העמותה מן המניין,  בעלי כרטיס חבר בר תוקף ואשר שילמו חברות שנתיים ברצף רשאים לבחור בכל הקטגוריות.

 

11. לכל חבר אקדמיה יהיה קול אחד.

 

12. חברים שזו היא להם שנת החברות הראשונה באקדמיה לא יהיו רשאים להצביע.

 

13. הצבעה תהיה אישית וחשאית והיא תעשה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של העמותה.

 

14. על אף האמור לעיל, קבוצה של בין  80 ילדים ל- 100 ילדים אשר יאושרו ע"י ועדת הפרס יהוו קבוצת ילדים מצביעים לקטגוריות 3.1 – 3.23 ומשקלם המשוקלל של קולותיהם יהווה 30% ממשקלם של כלל קולות המצביעים. הילדים יבחרו באופן שיבטיח מגוון גילאי, מגוון דמוגרפי וסוציואקונומי ומגוון אזורי מגורים, על מנת לייצג, ככל הניתן, את מגוון ילדי ישראל.  ילדים אלו ישתתפו בהצבעה בכפוף לקבלת אישור בכתב מהוריהם על גבי טופס הסכמה.

 

15. בנוסף לאמור לעיל, ילדי ישראל, כולם או חלקם, יקבלו אפשרות להצביע ל-4 קטגוריות ייחודיות, והן : תגלית השנה (שחקן/ית שזאת הופעת הבכורה שלהם), קאסט השחקנים בסדרה, יוטיובר השנה, קליפ השנה "בחירת הילדים" . קטגוריות אלו, לא יזכו את הזוכים בהן בפרסי האקדמיה וחברי האקדמיה לא יהיו רשאים להצביע לקטגוריות אלו. 

 

16.       תהליך ספירת הקולות

16.1. בדיקת תוצאות ההצבעה במערכת המקוונת יעשו על ידי היועץ המשפטי של האקדמיה ורואה החשבון המבקר שלה (להלן: "סופרי הקולות") ותיבדק על ידי ועדת הביקורת.

 

16.2. בהצבעה בסבב א' תקבל הנהלת האקדמיה לידיה אך ורק את רשימת חמשת המועמדים בכל קטגוריה שזכו למרבית הקולות, דהיינו, החמישיות, ללא ציון מספר הקולות בהם זכו.

 

16.3.  התוצאות תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 

17. הוראות כלליות

17.1 במידה ומספר מועמדים באותה קטגוריה יזכו במספר קולות זהה יחולק הפרס ביניהן.

 

17.2 מספר המצביעים הכולל, פילוח ההצבעות  ומספר הקולות שתקבל כל קטגוריה וכל מועמד יישמרו בסודיות ולא יהיו גלויים לציבור או למצביעים גם לאחר סיום התחרות. הנהלת האקדמיה רשאית לבקש ולקבל גם את דירוג התוכניות והמועמדים במקום שני ושלישי בכל קטגוריה.

 

17.3 אין לערוך כל שינוי בתקנון פרס האקדמיה שלעיל, אלא רק על פי החלטת הועד המנהל ברוב של 13 חברים, אולם החלטות לגבי תאריכים כאמור בסעיף 3 לעיל ומינוי רו"ח ומשפטן כאמור בסעיף 15.1 לעיל, יהיו על פי החלטת ההנהלה ברוב רגיל של הנוכחים בישיבת ההנהלה הרלוונטית.

 

17.4 במקרה של חשש אמיתי לאי סדרים בספירת הקולות, תהיה רשאית ההנהלה להורות לוועדת הביקורת לבדוק כל עניין הקשור בספירה, ובלבד שהבדיקה לא תעשה לפני 60 יום מתום התחרות.

 

17.5 ההשתתפות בתחרות היא באחריות המועמד/ת בלבד. העמותה או מי מטעמה, לרבות עובדיה, חברי הועד המנהל שלה, חברי ועדת הביקורת של התחרות ו/או נותני השירותים לה, לא יישאו באחריות כלשהי לנזק, הפסד, הוצאה, אבדן וכיוב' שייגרם למי מהמשתתפים בתחרות בקשר עם התחרות או עם תוצאותיה.

 

17.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי במידה וייקבע בפסק דין חלוט על ידי ערכאה משפטית מוסמכת כי מי מטעם העמותה כאמור לעיל, אחראי לנזק, הפסד, הוצאה, אבדן וכיוב', תקרת האחריות מוגבלת לגובה דמי ההרשמה, כפי ששולמו על ידי המועמד/ת בהתאם לקול הקורא.

 

17.7 התקנון אושר ברוב של 13 קולות בהחלטת הוועד המנהל של העמותה שהתכנס ביום 4.5.21 ובו השתתפו 14 חברי הוועד המנהל.